O FUNDACJI

Fundacja Akuratna została założona przez przyjaciół, którym bliski jest los potrzebujących osób i szeroko rozumiana kultura.

Nasza nazwa świadczy o tym, że w działaniach najważniejsze są dla nas rzetelność, uczciwość i zaangażowanie, zaczynając od dokładnego zbadania potrzeb naszych beneficjentów przez staranne prowadzenie projektów pomocowych i kulturalnych we wszystkich obszarach.

Stawiamy sobie za cel, by łączyć przyjemne z pożytecznym. Dlatego muzyka odgrywa znaczącą rolę w podejmowanych przez nas działaniach. Poprzez organizowane projekty i koncerty chcemy by w niesieniu pomocy pomagała nam właśnie kultura i sztuka.


W czasie 5 lat naszej działalności zorganizowaliśmy wiele koncertów charytatywnych, wystaw, zbiórek i akcji pomocowych. Fundacja niezmiennie promuje ideę wolontariatu, jednocześnie angażując do swoich akcji wielu wolontariuszy.

Naszą główną zasadą jest to, że 100% zebranych środków zawsze trafia do naszych potrzebujących.

Dzięki organizowanym przez nas akcjom możemy pomagać m.in. naszym chorym podopiecznym. Na ich rehabilitację, leczenie i specjalistyczny sprzęt dotychczas przeznaczyliśmy już blisko pół miliona złotych.

Na naszej scenie wystąpiło wielu artystów, zarówno lokalnych, jak i znanych polskich wykonawców, m.in. Krzysztof Zalewski, sanah, Anita Lipnicka, The Dumplings, VikiGabor, Paula Roma, Krzysztof Iwaneczko, Michał Kowalonek, czy Julia Kamińska.

NASZ ZESPÓŁ

Małgorzata Andrysiak

Prezes Zarządu,
odpowiedzialna za koordynację działań Fundacji

Członek Zarządu,
odpowiedzialny za PR Fundacji

Anna Langner

Prezes Rady nadzorczej Fundacji,

NASZ CELE I ZASADY DZIAŁANIA:

 

[ fragment statutu Fundacji Akuratna ]
 
§8
Celami Fundacji są:
 
 1. 1.   wspieranie i upowszechnianie kultury oraz nauki w Polsce oraz jej promocja poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej,
 2. 2.   turystyka i promocja polskich miast,
 3. 3.   propagowanie i ochrona zdrowia i pomocy społecznej,
 4. 4.   aktywizowanie różnych grup społecznych i kulturowych oraz wspieranie ich w działalności edukacyjnej, oświatowej i wychowawczej,
 5. 5.   promowanie kultury fizycznej i sportu,
 6. 6.   promocja zjawisk innowacyjnych,
 7. 7.   profilaktyka i leczenie uzależnień,
 8. 8.   działalność na rzecz integracji międzynarodowej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 9. 9.   działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 10. 10.   wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz swobodnego dostępu do informacji, edukacji i kultury, w tym także kultury europejskiej i światowej,
 11. 11.   wspieranie społecznej i kulturalnej aktywności obywateli,
 12. 12.   działanie na rzecz pokoju i praw człowieka, ochrony dóbr kultury oraz ekologii i ochrony praw zwierząt,
 13. promocja i organizacja wolontariatu.

§9 

Cele Fundacji są realizowane poprzez:

 
 1. 1.   organizowanie spotkań i wykładów z artystami i osobami związanymi z kulturą i sztuką, przemysłem kreatywnym oraz nauką,
 2. 2.   prowadzenie kariery artystycznej początkujących i dojrzałych artystów,
 3. 3.   wspomaganie realizacji projektów podopiecznych Fundacji,
 4. 4.   organizowanie i finansowanie staży oraz praktyk w firmach i instytucjach związanych z kulturą i branżą kreatywną sztuką, nauką, techniką, marketingiem i medycyną,
 5. 5.   organizowanie festiwali i konkursów,
 6. 6.   tworzenie, urządzanie, produkowanie i organizowanie przedstawień teatralnych, widowisk, projekcji, audycji, wernisaży, koncertów, wystaw, warsztatów, konsultacji i innych imprez artystycznych, oświatowych i naukowych,
 7. 7.   inicjowanie, wspieranie i organizowanie przedsięwzięć edukacyjno-kulturalnych,
 8. 8.   działalność wydawniczą (wydawanie m.in. książek, czasopism, broszur, płyt, nagrań związanych z celami Fundacji) i impresaryjną,
 9. 9.   utrzymywanie kontaktów z różnego rodzaju środowiskami artystycznymi i naukowymi w kraju i za granicą,
 10. 10.   organizowanie warsztatów dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, szczególnie zajęć plastycznych, muzycznych, teatralnych, filmowych, językowych i naukowych,
 11. 11.   propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej,
 12. 12.   organizowanie imprez kulturalnych i naukowych,
 13. 13.   działania na rzecz: dzieci, kobiet, seniorów, osób niepełnosprawnych, bezdomnych, bezrobotnych, imigrantów, mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych oraz osób wykluczonych społecznie, w tym w szczególności z zakresu pomocy społecznej,
 14. 14.   fundowanie stypendiów,
 15. 15.   organizowanie zbiórek publicznych, w tym za pośrednictwem Internetu i innych środków przekazu i komunikacji na odległość,
 16. dystrybucję: cegiełek, ulotek, zaproszeń, wizytówek i innych materiałów promocyjnych zachęcających do przekazywania darowizn, organizacji zbiórek i innych akcji promocji umożliwiających wsparcie Fundacji i jej celów,
 17. współpracę z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami i podmiotami, kierowanie do nich postulatów
 18.  
§10
 
Dla osiągnięcia swych celów, Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżnych z jej celami oraz zawiązywać z nimi umowę o współpracy czy partnerstwie.

REGULAMIN STRONY I POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Zapoznaj się z naszym REGULAMINEM STRONY, POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTANIEM PLIKÓW COOKIES PRZEZ
FUNDACJĘ AKURATNA  
 
→    www.akuratna.pl/regulamin-strony-polityka-prywatnosci

Fundacja Akuratna została założona przez przyjaciół, którym bliski jest los potrzebujących osób i szeroko rozumiana kultura.

FUNDACJA AKURATNA
ul. Saperska 38D/17, 61-493 Poznań
+48  783 798 040 lub +48  602 447 217
fundacja@akuratna.pl

Numer konta ogólny:
70 1140 2004 0000 3202 7771 7959 (mBank) 

NEWSLETTER:   Bądźmy w kontakcie

  Wysyłając powyższe dane zgadzam się na przetwarzanie ich przez Fundację Akuratna w celu określonym w §6. Pełna treść klauzuli znajduje się w regulaminie strony.

  Fundacja Akuratna © 2023