O FUNDACJI

Fundacja Akuratna została założona przez przyjaciół, którym bliski jest los potrzebujących osób i szeroko rozumiana kultura.

Nasza nazwa świadczy o tym, że w działaniach najważniejsze są dla nas rzetelność, uczciwość i zaangażowanie, zaczynając od dokładnego zbadania potrzeb naszych beneficjentów przez staranne prowadzenie projektów pomocowych i kulturalnych we wszystkich obszarach.

Stawiamy sobie za cel, by łączyć przyjemne z pożytecznym. Dlatego muzyka odgrywa znaczącą rolę w podejmowanych przez nas działaniach. Poprzez organizowane projekty i koncerty chcemy by w niesieniu pomocy pomagała nam właśnie kultura i sztuka.

NASZ ZESPÓŁ

Małgorzata Andrysiak

Prezes Zarządu,
odpowiedzialna za koordynację działań Fundacji

Członek Zarządu,
odpowiedzialny za PR Fundacji

Anna Langner

Prezes Rady nadzorczej Fundacji,

NASZ CELE I ZASADY DZIAŁANIA:

 

[ fragment statutu Fundacji Akuratna ]
 
§8
Celami Fundacji są:
 
 1. 1.   wspieranie i upowszechnianie kultury oraz nauki w Polsce oraz jej promocja poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej,
 2. 2.   turystyka i promocja polskich miast,
 3. 3.   propagowanie i ochrona zdrowia i pomocy społecznej,
 4. 4.   aktywizowanie różnych grup społecznych i kulturowych oraz wspieranie ich w działalności edukacyjnej, oświatowej i wychowawczej,
 5. 5.   promowanie kultury fizycznej i sportu,
 6. 6.   promocja zjawisk innowacyjnych,
 7. 7.   profilaktyka i leczenie uzależnień,
 8. 8.   działalność na rzecz integracji międzynarodowej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 9. 9.   działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 10. 10.   wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz swobodnego dostępu do informacji, edukacji i kultury, w tym także kultury europejskiej i światowej,
 11. 11.   wspieranie społecznej i kulturalnej aktywności obywateli,
 12. 12.   działanie na rzecz pokoju i praw człowieka, ochrony dóbr kultury oraz ekologii i ochrony praw zwierząt,
 13. promocja i organizacja wolontariatu.

§9 

Cele Fundacji są realizowane poprzez:

 
 1. 1.   organizowanie spotkań i wykładów z artystami i osobami związanymi z kulturą i sztuką, przemysłem kreatywnym oraz nauką,
 2. 2.   prowadzenie kariery artystycznej początkujących i dojrzałych artystów,
 3. 3.   wspomaganie realizacji projektów podopiecznych Fundacji,
 4. 4.   organizowanie i finansowanie staży oraz praktyk w firmach i instytucjach związanych z kulturą i branżą kreatywną sztuką, nauką, techniką, marketingiem i medycyną,
 5. 5.   organizowanie festiwali i konkursów,
 6. 6.   tworzenie, urządzanie, produkowanie i organizowanie przedstawień teatralnych, widowisk, projekcji, audycji, wernisaży, koncertów, wystaw, warsztatów, konsultacji i innych imprez artystycznych, oświatowych i naukowych,
 7. 7.   inicjowanie, wspieranie i organizowanie przedsięwzięć edukacyjno-kulturalnych,
 8. 8.   działalność wydawniczą (wydawanie m.in. książek, czasopism, broszur, płyt, nagrań związanych z celami Fundacji) i impresaryjną,
 9. 9.   utrzymywanie kontaktów z różnego rodzaju środowiskami artystycznymi i naukowymi w kraju i za granicą,
 10. 10.   organizowanie warsztatów dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, szczególnie zajęć plastycznych, muzycznych, teatralnych, filmowych, językowych i naukowych,
 11. 11.   propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej,
 12. 12.   organizowanie imprez kulturalnych i naukowych,
 13. 13.   działania na rzecz: dzieci, kobiet, seniorów, osób niepełnosprawnych, bezdomnych, bezrobotnych, imigrantów, mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych oraz osób wykluczonych społecznie, w tym w szczególności z zakresu pomocy społecznej,
 14. 14.   fundowanie stypendiów,
 15. 15.   organizowanie zbiórek publicznych, w tym za pośrednictwem Internetu i innych środków przekazu i komunikacji na odległość,
 16. dystrybucję: cegiełek, ulotek, zaproszeń, wizytówek i innych materiałów promocyjnych zachęcających do przekazywania darowizn, organizacji zbiórek i innych akcji promocji umożliwiających wsparcie Fundacji i jej celów,
 17. współpracę z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami i podmiotami, kierowanie do nich postulatów
 18.  
§10
 
Dla osiągnięcia swych celów, Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżnych z jej celami oraz zawiązywać z nimi umowę o współpracy czy partnerstwie.

REGULAMIN STRONY I POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Zapoznaj się z naszym REGULAMINEM STRONY, POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTANIEM PLIKÓW COOKIES PRZEZ
FUNDACJĘ AKURATNA  
 
→    www.akuratna.pl/regulamin-strony-polityka-prywatnosci

Fundacja Akuratna została założona przez przyjaciół, którym bliski jest los potrzebujących osób i szeroko rozumiana kultura.

Fundacja Akuratna
ul. Saperska 38D/17
61-493 Poznań
tel. 602 447 217

fundacja@akuratna.pl

Numer konta ogólny:

mBank 70 1140 2004 0000 3202 7771 7959

NEWSLETTER:   Bądźmy w kontakcie

  Wysyłając powyższe dane zgadzam się na przetwarzanie ich przez Fundację Akuratna w celu określonym w §6. Pełna treść klauzuli znajduje się w regulaminie strony.

  Fundacja Akuratna © 2021