REGULAMIN STRONY, POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTANIA PLIKÓW COOKIES 
FUNDACJI AKURATNA

§ 1. DEFINICJE

 

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Regulamin – regulamin korzystania ze strony internetowej: www.akuratna.pl;

2. Serwis – strona internetowa znajdująca się pod następującym adresem: www.akuratna.pl;

3. Administrator  – Fundacja Akuratna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Saperskiej 38D/17, 61-493 Poznań, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000734985, NIP 7831780814, REGON 380451975;

4. Użytkownik – każdy gość, który w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu;

5. Usługi – usługę świadczoną drogą elektroniczną, której przedmiotem jest:
a. dostarczanie informacji Użytkownikowi o działaniach Fundacji;
b. uzyskanie pomocy przez Użytkownika w ramach programów i projektów Fundacji;
c. przekazywanie darowizn przez Użytkownika na rzecz wsparcia działań statutowych Fundacji;

6. Pliki cookies – dane informatyczne (w szczególności pliki tekstowe), które przechowuje się w urządzeniu końcowym Użytkownika oraz które są niezbędne bądź użyteczne przy korzystaniu ze strony internetowej.

 

 

§ 2. INFORMACJE OGÓLNE

 

1. Polityka Prywatności i wykorzystania plików cookies ma na celu poinformowanie użytkowników odwiedzających naszą stronę internetową o zasadach zbierania i wykorzystywania informacji o nich podczas korzystania z serwisu pod adresem: https://www.akuratna.pl/ (dalej zwany „Serwisem”), a także przy składaniu zamówień na usługę świadczoną drogą elektroniczną, której przedmiotem jest dostarczanie newsletterów.

2. Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie Użytkownikom Serwisu ochrony ich danych osobowych oraz prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym wymogom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako „Rozporządzenie” oraz ustawą o ochronie danych osobowych.

3. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Fundacja Akuratna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Saperskiej 38D/17, 61-493 Poznań; KRS: 0000734985, NIP 7831780814, REGON 380451975 zwana dalej: „Administratorem”. Z Administratorem danych można skontaktować się poprzez adres email fundacja@akuratna.pl telefonicznie pod numerem  602 447 217  lub pisemnie na adres siedziby administratora.

4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osoby lub osób trzecich bądź niekompatybilnością strony internetowej z infrastrukturą techniczną osób korzystających bądź próbujących korzystać ze strony internetowej.

5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przesyłania wiadomości e-mail (lub usuwanie wiadomości e-mail) przez administratorów serwerów pocztowych lub przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze osoby korzystającej ze strony internetowej, w tym przez filtry antyspamowe.

 

§ 3. ZAKRES I CEL GROMADZONYCH DANYCH

 

1. Serwis ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji o Użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług na pożądanym poziomie. Dane zbierane są aktywnie (tj. dane, które podaje sam Użytkownik, dobrowolnie) lub biernie (tj. dane automatycznie zapisywane przez serwer).

2. Podanie danych osobowych przez Użytkowników Serwisu jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z usług zamieszczonych w Serwisie

3. Dane podane w formularzach dostępnych w Serwisie są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza (np. wysyłka newslettera)

4.  Administrator dla realizacji usług w Serwisie zbiera następujące dane:
a) imię i nazwisko (i/lub nazwa firmy),
b) adres, numer telefonu,
c) adres e-mail.

5. Dane Użytkowników nie są przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

6. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazane przez Fundację takim kategoriom odbiorców jak podmioty świadczące usługi prawne, informatyczne, księgowe czy pocztowe.

7. Dane Użytkowników przechowywane są przez czas niezbędny do realizacji celu dla którego zostały zebrane, a następnie zostają usunięte w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.

 

§ 4. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW

 

1. Administrator zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia oraz Ustawy o ochronie danych osobowych, a w szczególności prawo do:
a) dostępu do treści swoich danych osobowych – otrzymania potwierdzenia czy Twoje dane są przetwarzane przez Administratora i w jaki sposób,
b) prostowania swoich danych osobowych, jeżeli są nieaktualne lub niedokładne, a także uzupełnienia gdy są niekompletne,
c) usunięcia swoich danych osobowych,
d) przenoszenia danych
e) ograniczenia przetwarzania,
f) wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych,
g) w przypadku, gdy przetwarzanie następować będzie na podstawie Twojej zgody, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W tym celu skontaktuj się z Fundacją,
h) wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego jeżeli  sposób w jaki przetwarzane są Twoje  dane   osobowe   narusza   przepisy   unijnego  rozporządzenia RODO.

2. W celu realizacji powyższych uprawnień Użytkownik powinien wysłać swoją skontaktować się z Administratorem.

3. Podczas korzystania z Serwisu system wykorzystywany przez Administratora automatycznie pobiera adres IP, który zapisywany jest w dziennikach logowania. Adresy IP są gromadzone wyłącznie w celach statystycznych i są anonimowe.

 

§5. ZABEZPIECZENIE DANYCH

 

1. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
a) przetwarzane zgodnie z prawem,
b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

2. Administrator zapewnia, że wszelkie dane osobowe, które zostały zebrane w ramach Serwisu, służą do realizacji usług Administratora. Informacje te nie są udostępniane jakimkolwiek osobom trzecim, chyba że:
a) po uzyskaniu uprzedniej wyraźnej zgody osób, których one dotyczą, na takie działanie
lub
b) obowiązek przekazania tych danych wynika (będzie wynikać) z przepisów prawnych.

3. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

4. Dane osobowe przekazywane z Serwisu na serwer zostały zabezpieczone szyfrowanym połączeniem SSL. Administrator zabezpiecza dane osobowe Użytkowników stosując wysoki poziom zabezpieczeń oraz wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnianiu danych osobom nieupoważnionym.

5. W Serwisie pojawiają się linki do innych strony internetowych (np. PayU, PayPal, Facebook). Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Administratora. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi należy się zapoznać.

 

§ 6. NEWSLETTER

 

1. Newsletter Fundacji Akuratna jest bezpłatną usługą, polegającą na przesyłaniu drogą elektroniczną do subskrybujących go Użytkowników informacji o bieżącej działalności Fundacji. Newsletter jest przesyłany w formie wiadomości e-mail, na podany przez Użytkownika adres e-mail.

2. Aby zasubskrybować newsletter, należy wypełnić formularz dostępny na stronie https://www.akuratna.pl/ oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych. Następnie Użytkownik powinien dokonać potwierdzenia zapisu poprzez kliknięcie w link przesłany na adres e-mail.

3. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie w link ,,Zrezygnuj z subskrypcji”, zamieszczony w wiadomości e-mail, w której został wysłany newsletter. Dane Użytkownika zostaną automatycznie usunięte z listy subskrybentów newslettera.

4. W celu rezygnacji z otrzymywania newslettera Użytkownik może skontaktować się również  z Administratorem.

5. Dane Użytkownika zostaną usunięte z listy subskrybentów newslettera, w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.

 

§ 7. PRZEKAZYWANIE DAROWIZN

 

1. Przekazywanie darowizn na rzecz działań statutowych Fundacji oraz na rzecz Podopiecznych jest możliwe online za pośrednictwem operatora płatności PayU oraz PayPal lub poprzez przelew tradycyjny.

2. Podczas dokonywania darowizny online można wskazać cel, na który kwota Użytkownika zostanie przekazana:
a. jeden z aktualnie dostępnych w Serwisie programów Fundacji;
b. konkretnego Podopiecznego.

3. Podczas dokonywania darowizny przelewem tradycyjnym można wskazać cel, na który kwota Użytkownika zostanie przekazana:
a. jeden z aktualnie dostępnych w Serwisie programów Fundacji, wpisując w tytule przelewu nazwę programu;
b. konkretnego Podopiecznego, wpisując w tytule przelewu imię oraz pierwszą literę nazwiska Podopiecznego.

4. Dokonując darowizny bez wskazania konkretnego celu lub Podopiecznego, pieniądze przekazywane są na rzecz działań statutowych.

5. Darowizna może zostać przekazana za pomocą:
a. przelewu elektronicznego;
b. karty płatniczej;
c. przelewu tradycyjnego.

6. Darowizny na rzecz Podopiecznych:
a. pasek postępu zbiórki odzwierciedla w czasie rzeczywistym wpłaty dokonywane za pośrednictwem PayU;
b. wpłaty za pośrednictwem PayU widoczne są w kolumnie „ostatnie wpłaty”;
c. wpłaty dokonywane za pośrednictwem PayU mogą być anonimowe, jeżeli Darczyńca zaznaczy opcję „wpłata anonimowa”;
d. wpłaty dokonywane za pośrednictwem PayPal lub przelewem tradycyjnym odzwierciedlane są na pasku w zbiorczej wpłacie co dwa tygodnie;
e. pasek postępu zbiórki obrazuje postęp zbiórki, a nie stan subkonta podopiecznego;
f. aktualny stan subkonta to kwota widoczna na pasku postępu zbiórki minus wypłaty.

7. Szczegóły dotyczące realizacji płatności online określają regulaminy dostępne na stronie: https://www.payu.pl/pliki-do-pobrania/.

 

§ 9. PLIKI COOKIES

 

1. Informujemy, że korzystając ze strony www.akuratna.pl wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies. Istnieje możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi witryny nie będą działać poprawnie.

2. Jeśli nie wyrażasz zgody na korzystanie z plików cookies możesz w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies) w urządzeniu końcowym.

3. Pliki cookies, to niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych. Pełnią one szereg funkcji, które mają wpływ na Twoją wygodę i bezpieczeństwo przeglądania stron internetowych. Ciasteczka umożliwiają m.in. zapamiętanie preferencji i personalizowanie stron internetowych w zakresie wyświetlanych treści. Pliki cookies nie służą do przetwarzania danych osobowych, a ich zawartość nie pozwala na identyfikację Użytkownika.

4. Pliki cookies wykorzystujemy do obserwacji sposobów użytkowania strony, dzięki czemu możemy zapewnić jej lepsze dopasowanie do oczekiwań i preferencji każdego użytkownika. Korzystając z plików cookies nie przechowujemy Twoich danych osobowych, ani innych poufnych informacji.

5. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

6. W ramach strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
a) „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
b) „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 

§ 10. PRAWA AUTORSKIE

 

1. Zawartość strony internetowej Serwisu jest własnością Administratora. Wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do jakichkolwiek elementów Serwisu (m. in. tekstowych, graficznych, układu strony) są zastrzeżone. Serwis oraz wszystkie ich elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

2. Prawa do wszelkich materiałów zamieszczanych na Serwisie zastrzeżone są na rzecz Administratora lub podmiotów uprawnionych (np. klientów, partnerów handlowych, itp.).

3. Żaden element Serwisu nie może być kopiowany lub rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, w tym poprzez fotokopiowanie, drukowanie, nagrywanie na dyskietki, dyski CD/DVD bądź inne środki służące przechowywaniu danych, bez zgody Administracji. Ewentualne odstępstwa od powyższej zasady przewidziano w regulaminie.

4. Pobieranie i kopiowanie treści zamieszczonych na Serwisie dozwolone jest wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku.

5. Żadna część Serwisu nie może być kopiowana w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana, linkowana lub wykorzystywana w celach komercyjnych – bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora.

 

§11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA TREŚĆ

 

1. Administrator dokłada wszelkich starań, by informacje umieszczone na stronie internetowej Serwisu były poprawne oraz aktualizowane na bieżąco.

2. Z uwagi na ograniczenia techniczne Administrator nie udziela gwarancji za prawidłowość, aktualność i stałą dostępność Serwisu.

3. Administrator jest odpowiedzialna jedynie za treści zamieszczone na Serwisie.

4. Wiążące informacje, zalecenia lub porady Administrator przekazuje za pośrednictwem komunikacji indywidualnej.

5. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści zamieszczonych na Serwisie, jego uzupełniania, modyfikacja, a nawet całkowitego usunięcie zamieszczonych informacji.

6. Na Serwisie mogą zostać zamieszczone linki do adresów internetowych innych podmiotów. Administrator nie odpowiada za treści zamieszczone pod tymi adresami.

 

§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację postanowień Polityki prywatności i wykorzystania plików cookies oraz zobowiązanie do jej przestrzegania.

2. Administrator ma prawo dokonywania zmian w Polityce prywatności i wykorzystania plików cookies, które wynikać mogą w szczególności ze zmiany obowiązujących przepisów prawa. Zmiany Polityki prywatności i wykorzystania plików cookies dokonywane są poprzez zamieszczenie ich nowej treści na stronie internetowej Serwisu.

3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niej nieprawidłowe pod względem technicznym działanie Serwisu oraz za przerwy w dostępności Serwisu.

4. Administrator  w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę bezpośrednią lub pośrednią, wynikającą z korzystania z Serwisu. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.

5. Użytkownicy, którzy mają jakiekolwiek pytania dotyczące stosowanej przez Administratora polityki w zakresie ochrony prywatności w ramach Serwisu mogą się skontaktować się z Administratorem.

Fundacja Akuratna została założona przez przyjaciół, którym bliski jest los potrzebujących osób i szeroko rozumiana kultura.

FUNDACJA AKURATNA
ul. Saperska 38D/17, 61-493 Poznań
+48  783 798 040 lub +48  602 447 217
fundacja@akuratna.pl

Numer konta ogólny:
70 1140 2004 0000 3202 7771 7959 (mBank) 

NEWSLETTER:   Bądźmy w kontakcie

    Wysyłając powyższe dane zgadzam się na przetwarzanie ich przez Fundację Akuratna w celu określonym w §6. Pełna treść klauzuli znajduje się w regulaminie strony.

    Fundacja Akuratna © 2023