regulamin koncertu smyk fest (2021) organizowanego przez fundację akuratną

 

 1. Informacje ogólne.
 1. Regulamin obowiązuje na terenie wyznaczonym przez Organizatora. „Teren Imprezy” oznacza wyznaczony fragment terenu lub obiekt, w którym przeprowadzana jest Impreza lub inne miejsce, na które Impreza może zostać przeniesiona z ważnych powodów.
 1. Wstęp Uczestnika Imprezy na teren Imprezy odbywa się wyłącznie za okazaniem ważnego biletu wstępu z widocznym kodem kreskowym. Organizator rości sobie prawo do skontrolowania biletu także w dowolnym momencie trwania Imprezy.
 1. Każdy Uczestnik Imprezy zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz regulaminu obiektu, w którym odbywa się Impreza. Przy czym Regulamin Organizatora jest nadrzędnym w wypadku kwestii spornych.
 1. Organizator zobowiązany jest do zabezpieczenia porządku i bezpieczeństwa na terenie Imprezy. Zabrania się wnoszenia na teren Imprezy i tereny przyległe: broni, alkoholu, niebezpiecznych przedmiotów i narzędzi, materiałów wybuchowych i pirotechnicznych, środków odurzających i substancji psychotropowych środków trujących i promieniotwórczych, płynów łatwopalnych, selfie sticków, statywów, parasoli z ostrym zakończeniem, innych przedmiotów, które w ocenie Organizatora mogą spowodować zagrożenie. Niedozwolone jest wnoszenie napojów i jedzenia, z wyłączeniem osób których stan zdrowia wymaga specjalistycznej diety potwierdzonej orzeczeniem lekarskim. Ponadto, zabrania się wnoszenia i używania na terenie Imprezy deskorolek, longboardów, pojazdów jednośladowych, rolek, wrotek i wszelkich innych sprzętów podobnego rodzaju.
 1. Osoby posiadające wyżej wymienione artykuły mogą nie zostać wpuszczone na teren Imprezy lub wyproszone z terenu Imprezy, po stwierdzeniu, że ww. przedmioty wnieśli, a ich bilet zostanie unieważniony.
 1. Osobom, którym w przypadkach przewidzianych Regulaminem oraz przepisami prawa odmówiono wstępu na Imprezę lub zostały zobowiązane do opuszczenia jej terenu, nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora, a w szczególności roszczenia o zwrot ceny biletu.
 1. Obowiązuje zakaz wprowadzania na teren Imprezy zwierząt, z wyjątkiem psów asystujących. W takim przypadku należy przedłożyć Organizatorowi stosowne zaświadczenie.
 1. Obowiązuje zakaz fotografowania oraz filmowania przebiegu koncertu profesjonalnym sprzętem audio-video, z wyjątkiem osób i mediów posiadających stosowną akredytację. 
 1. Korzystanie z profesjonalnego sprzętu dozwolone jest tylko przez osoby do tego akredytowane. Akredytacje można uzyskać, kontaktując się pod adresem mailowym: k.stopka@akuratna.pl.
 1. Organizator rości sobie prawo do odmowy wniesienia na teren Imprezy aparatu fotograficznego, kamery lub innego sprzętu nagrywającego audio-wideo.
 1. Organizator ma prawo do utrwalania przebiegu Imprezy wraz z wizerunkiem Uczestników Imprezy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz do eksploatowania tych materiałów bez dodatkowej zgody Uczestnika.

II. Uczestnictwo w Imprezie

 1. Osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi oraz wzrokowymi, bądź innymi zaburzeniami stanowiącymi barierę w uczestnictwie w Imprezie, zobowiązane są do poinformowania Organizatora o uczestnictwie w Imprezie w celu zagwarantowania właściwej widoczności oraz bezpieczeństwa w trakcie Imprezy.
 1. Zgłoszenie uczestnictwa osoby z niepełnosprawnościami powinno nastąpić nie później niż 7dni przed planowanym terminem Imprezy, drogą mailową na adres: fundacja@akuratna.pl.
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niedogodności spowodowane niezgłoszeniem lub zbyt późnym zgłoszeniem uczestnictwa w Imprezie osoby z niepełnosprawnościami.
  Organizator zastrzega sobie prawo do uniemożliwienia uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w Imprezie na specjalnych zasadach, o których mowa w ust. 1, jeżeli nie zgłosiła ona takiej chęci z ujętym w Regulaminie wyprzedzeniem.
 1. Samodzielnie uczestniczyć w Imprezie może osoba, która w dniu Imprezy ma ukończony 16. rok życia.
 1. Przy uczestnictwie osób, które w dniu Imprezy mają ukończone 16 lat, jednak nie mają ukończonych lat 18, wymagana jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego. Organizator bądź najęty przez niego podwykonawca ma prawo do weryfikacji wieku Uczestnika na podstawie dokumentu tożsamości oraz do weryfikacji pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku osób pomiędzy 16 a 18 rokiem życia.
 1. Osoby poniżej 16. roku życia mogą uczestniczyć w Imprezie jedynie w towarzystwie pełnoletniego opiekuna. Zarówno osoba poniżej 16. roku życia jak i opiekun muszą posiadać ważne bilety wstępu na Imprezę.
 1. Obowiązkiem rodzica lub opiekuna prawnego, który uczestniczy w Imprezie wraz z dzieckiem do lat 6., jest zadbanie o bezpieczeństwo dziecka, a w szczególności o zabezpieczenie słuchu tak, by nie doszło do uszkodzeń wskutek zbyt głośnej muzyki.
 1. Rodzic lub opiekun prawny zobligowany jest do pilnowania należytego zachowania dzieci, dostosowanego do miejsca i sytuacji tak, żeby nie zakłócać odbioru koncertu innym uczestnikom wydarzenia.
 1. Organizator ma prawo do wyproszenia z Imprezy osób przeszkadzających innym Uczestnikom w odbiorze koncertu, w szczególności osób pod wpływem alkoholu, głośnych lub agresywnych. Osoby te tracą prawo do reklamacji i roszczeń względem Organizatora.
 1. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że przebywa na terenie Imprezy na własne ryzyko i odpowiedzialność.

III. Bilety

 1. Poprzez zakup biletu – cegiełki Uczestnik akceptuje niniejszy Regulamin oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.

2. Bilet – cegiełka ważny jest jedynie z kuponem kontrolnym z widocznym kodem kresowym lub kodem QR. Bilet może być wydrukowany lub okazany na urządzeniu elektronicznym. Potwierdzenie zapłaty lub zamówienia nie jest równoznaczne z posiadaniem biletu i nie stanowi dokumentu potwierdzającego możliwość uczestnictwa w Imprezie.

3. Bilety podlegają wymianie na opaski w wyznaczonych przez Organizatora punktach. Każdy Uczestnik Imprezy dokonuje wymiany biletu na opaskę osobiście. Zamianie na opaskę podlega wyłącznie oryginalny, niewykorzystany wcześniej bilet. Wstęp na teren Imprezy przysługuje wyłącznie osobom posiadającym nieuszkodzoną opaskę umocowaną na ręce. Z jednej opaski podczas koncertu może korzystać tylko jedna osoba. W przypadku zerwania lub uszkodzenia opaski Uczestnik Imprezy zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia się do Organizatora lub kierownika ochrony przy bramie imprezy wraz z uszkodzoną opaską, gdzie zostanie ona wymieniona na nową i zapiętą na ręce. Wymianie podlegają wyłącznie opaski uszkodzone na terenie Imprezy. Samowolne opuszczenie terenu Imprezy z uszkodzoną lub zerwaną opaską bez wcześniejszego powiadomienia Organizatora lub kierownika ochrony jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w wydarzeniu.

4. Ewentualne niedogodności związane z ograniczoną widocznością, które wynikają z ustawienia elementów nagłośnienia, oświetlenia lub oznaczeń sektorów oraz niedogodności związane z nagłośnieniem Imprezy czy też zachowaniem innych uczestników nie podlegają reklamacji. 

5. W przypadku zgubienia biletu – cegiełki, Uczestnik zobligowany jest niezwłocznie powiadomić bileterię, w której dokonywany był zakup, celem wystawienia duplikatu.

6. Zakupione bilety – cegiełki nie podlegają zwrotowi ani wymianie.

 1. Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy z tytułu niewykorzystanego biletu – cegiełki.
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bilety – cegiełki zakupione w nieautoryzowanych punktach sprzedaży oraz za bilety z rynku wtórnego. Organizator przestrzega, że odsprzedaż biletów z zyskiem podlega karze grzywny, aresztu lub ograniczenia wolności (art.133 kw).
 1. Organizator nie wyraża zgody na odsprzedaż biletów w miejscu koncertu, szczególnie w przypadku, w którym Organizator może prowadzić oficjalny punkt sprzedaży biletów – cegiełek.

IV. Szczególne zasady bezpieczeństwa epidemicznego oraz wykaz postanowień w związku ze zbieraniem danych medycznych. 

 1. Organizator ma prawo do weryfikacji ustnej lub weryfikacji dokumentu osób, które kupiły bilet cegiełkę z puli dla osób zaszczepionych. Fakt zaszczepienia może być zweryfikowany w jeden z poniższych możliwości:  
 1. Okazanie karty ze szczepienia obiema dawkami szczepionek Pfizer/BionTech, Moderna, AstraZeneca bądź jedną dawką szczepionki Johnson&Johnson, bądź innej szczepionki dopuszczonej przez Europejską Agencję Leków i Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w dawce przewidzianej da uzyskania pełnej odporności przeciw COVID-19.
 1. Okazania karty europejskiego paszportu szczepiennego przeciw COVID-19.
 1. Weryfikacji zaszczepienia przez aplikację mObywatel lub inną dedykowaną do tego aplikację mobilną.
 1. Brak poddania się weryfikacji przez nabywcę biletu dla osoby zaszczepionej

może skutkować  odmową wstępu na wydarzenie.

 1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z ograniczeniami wynikającymi z wystąpienia epidemii COVID-19 znajduje się w pkt. V niniejszego regulaminu koncertu.
 2. Zasady zajmowania miejsc w strefie koncertowej.

a) Uczestnicy mają nakaz zajmowania wyłącznie miejsc wyznaczonych przez Organizatora.

b) Z powyższego nakazu mogą zostać zwolnione osoby, które zostały zweryfikowane pod względem zaszczepienia. Organizator lub podmiot upoważniony przez niego do kontroli biletów ma prawo w każdej chwili skontrolować czy osoba zajmująca miejsce inne niż wyznaczone jest osobą zaszczepioną, a w razie negatywnej weryfikacji może nakazać jej zmianę miejsca lub odmówić prawa uczestnictwa w dalszej części wydarzenia.

 1. Uczestnicy koncertu mają obowiązek zastosowania się do wymogów sanitarnych.
 2. Oczekujący w kolejce do wejścia mają obowiązek zastosowania się do wszelkich wymogów sanitarnych oraz wymagań Organizatora.
 3. Każdy Uczestnik oświadcza, że jeżeli w ciągu ostatnich 14 dni przed udziałem w Imprezie miałby/aby bezpośredni kontakt z osobą z potwierdzonym zakażeniem COVID-19, osobą poddaną kwarantannie lub izolacji z powodu COVID-19, osobą, która miała widoczne objawy chorobowe lub była narażona na kontakt z osobą zarażoną ze względów bezpieczeństwa nie weźmie udziału w Imprezie.
 4. Każdy Uczestnik oświadcza, że jeżeli w ciągu ostatnich 14 dni przed udziałem w wydarzeniu miałby/aby objawy chorobowe ze względów bezpieczeństwa nie weźmie udziału w Imprezie.
 5. Kupujący bilety – cegiełki dla innych osób (rodziny, przyjaciół itp.) oświadcza, że poinformował posiadaczy biletów o treści powyższych oświadczeń i, że posiadacze biletów – cegiełek złożyli je w swoim imieniu za jego pośrednictwem.
 6. W wypadku wykrycia, że w Imprezie brała udział osoba zakażona wirusem SARS-COV-2, Uczestnik wyraża zgodę, aby portal biletowy sprzedający bilety na Imprezę, będący administratorem danych osobowych Uczestników udostępnił ich dane osobowe Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym.
 1. Osoby uczestniczące w Imprezie zobowiązane są, aby stosować się do zaleceń przedstawicieli Organizatora, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku.
 1. Organizator ma prawo do usunięcia z terenu Imprezy Uczestników niestosujących się do postanowień niniejszego Regulaminu. Osoby te tracą prawo do reklamacji i roszczeń względem Organizatora.
 1. Na terenie Imprezy należy stosować się do aktualnie obowiązujących norm sanitarnych i rozporządzeń ministrów w związku z pandemią COVID-19.
 1. Skanowanie biletów odbywać się będzie bezdotykowo. W tym celu prosimy o przygotowanie biletu w formie papierowej lub elektronicznej. Jeżeli Uczestnik posiada bilet w formie elektronicznej, powinien ustawić ekran na najwyższą jasność, a także zadbać o czystość ekranu.
 1. Uczestnicy zobowiązani są do dezynfekcji rąk przy wejściu na teren Imprezy.
 1. Uczestnicy zobowiązani są do zakrywania ust i nosa maseczką przez cały okres przebywania na terenie Imprezy.

V. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Niniejszym przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych uczestników imprez organizowanych przez Fundację Akuratna, w zakresie niezbędnym do zweryfikowania faktu zaszczepienia oraz przestrzegania obowiązujących limitów uczestników wydarzeń rozrywkowych.

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Akuratna (dalej: Organizator), który jest organizatorem wydarzenia objętego oferowanym biletem (dalej: Wydarzenie);

2. Organizator zbiera następujące rodzaje danych:

a. informacje zawarte w oświadczeniu o braku objawów COVID-19 oraz o nieprzebywaniu na kwarantannie;

b. informacje o zaszczepieniu przeciwko COVID-19, które są weryfikowane podczas wejścia na Wydarzenie, za pomocą aplikacji mObywatel lub poprzez okazanie dokumentu potwierdzającego szczepienie;

c. informacje o negatywnym wyniku testu na COVID-19 (obecność wirusa SARS-COV-2), jeżeli taki warunek wskazano w ogłoszeniu o Wydarzeniu.

3. Organizator nie gromadzi i nie przechowuje danych o zaszczepieniu (pkt 2. lit b.). Przetwarzanie ograniczone jest do wglądu do danych podczas kontroli biletów. Dane zawarte w oświadczeniu o braku objawów COVID-19 przetwarzane są najpóźniej do upływu 1 miesiąca od zakończenia Wydarzenia, po czym są trwale usuwane.

4. Podstawą prawną przetwarzania powyższych danych jest:

a. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2021.861 ze zm.) (dalej jako: Rozporządzenie RM) oraz 9 ust. 2 lit. i) RODO – w zakresie danych określonych w pkt 2 lit. a i c.

b. Zgoda uczestnika imprezy (art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – w zakresie danych o zaszczepieniu (pkt 2 lit. b);

5. Powyższe dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a. Wykonania ciążących na Organizatorze obowiązków wynikających z powszechnie obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej prawa, tj. Rozporządzenia RM, a w szczególności zapewnienia przestrzegania limitów uczestników imprez organizowanych przez Organizatora, o których mowa w § 26 ust. 15 pkt 3 Rozporządzenia RM;

b. Ochrony przed poważnym transgranicznym zagrożeniem zdrowotnym, jakim jest pandemia COVID-19, w interesie publicznym w zakresie zdrowia publicznego;

c. Ochrony żywotnych interesów osób uczestniczących w wydarzeniu, w tym interesów Pana/i, w postaci zdrowia, zdrowia publicznego i życia;

6. Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, przez co należy rozumieć, że nie istnieje prawny obowiązek ich podania. Jednakże, z niepodaniem danych mogą wiązać się następujące konsekwencje:

a. w przypadku danych zawartych w oświadczeniu o braku objawów COVID-19 oraz o nieprzebywaniu na kwarantannie (pkt 2 lit. a), jak również danych o negatywnym wyniku testu na COVID-19 (pkt 2, lit. c) jeżeli są wymagane w danym Wydarzeniu – odmowa ich podania wiązać się będzie z odmową zakupu biletu na Wydarzenie lub udziału w Wydarzeniu;

b. w przypadku danych o zaszczepieniu (pkt 2 lit. b) – odmowa ich podania spowoduje, że uczestnik będzie traktowany jak osoba niezaszczepiona. Osoba taka może nabyć bilet dla osób niezaszczepionych, chyba że zgodnie z regulaminem Wydarzenia na dane Wydarzenie udostępniono wyłącznie bilety da osób zaszczepionych. Sprzedaż biletów dla osób niezaszczepionych prowadzona jest w granicach przewidzianego prawem limitu uczestników Wydarzenia. Osoby nie wyrażające zgody na podanie danych o zaszczepieniu nie powinny nabywać biletów dla osób zaszczepionych, gdyż nie podając danych o szczepieniu nie zostaną wpuszczone na Wydarzenie.

7. Posiada Pan/i prawo żądania od Organizatora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, uzupełnienia, przenoszenia, a także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Organizatora przysługuje Pan/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli uważa Pan/i, że dane przetwarzane są z naruszeniem przepisów prawa.

9. Zgoda na przetwarzanie danych może zostać wycofana w każdej chwili bez podania przyczyny, co nie ma wpływu na legalność przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody. Wycofanie zgody może wiązać się z odmową wstępu na Wydarzenie. Ewentualną możliwość uzyskania zwrotu uiszczonej ceny biletu/ów reguluje Regulamin Wydarzenia lub regulamin pośrednika u którego bilet został zakupiony.

 1. Przetwarzanie Pana/i danych, w zakresie ich zebrania, przekazania Organizatorowi oraz wglądu do danych o zaszczepieniu, może zostać powierzone następującym kategoriom odbiorców:

a. pośrednikom w zakresie sprzedaży biletów;

b. podmiotom zajmującym się kontrolą biletów przy wejściu na Wydarzenie.

 1. Kontakt z Organizatorem jest możliwy za pomocą: e-mail: fundacja@akuratna.pl;

12. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

13. Organizator wskazuje, że nie powołał Inspektora Ochrony Danych.

VI. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ostateczne decyzje w sprawach organizacyjno-porządkowych należą do upoważnionych przedstawicieli Fundacji Akuratna.

Fundacja Akuratna została założona przez przyjaciół, którym bliski jest los potrzebujących osób i szeroko rozumiana kultura.

FUNDACJA AKURATNA
ul. Saperska 38D/17, 61-493 Poznań
+48  783 798 040 lub +48  602 447 217
fundacja@akuratna.pl

Numer konta ogólny:
70 1140 2004 0000 3202 7771 7959 (mBank) 

NEWSLETTER:   Bądźmy w kontakcie

  Wysyłając powyższe dane zgadzam się na przetwarzanie ich przez Fundację Akuratna w celu określonym w §6. Pełna treść klauzuli znajduje się w regulaminie strony.

  Fundacja Akuratna © 2023