REGULAMIN TERENU IMPREZY MASOWEJ

 1. 1. Przedmiotem regulaminu jest ustalenie zasad korzystania z infrastruktury oraz terenu wydzielonej Plaży Trawiastej na Zarabiu w Myślenicach, zwanej w dalszej części Regulaminu „terenem Imprezy”.
 2.  
 3. 2. Uczestnicy imprezy masowej mają prawo przebywać na terenie Imprezy od momentu udostępnienia dla ich potrzeb terenu imprezy masowej do zakończenia tejże imprezy.
 4.  
 5. 3. Na terenie Imprezy zabrania się:
 6. a. Przebywania poza godzinami trwania Imprezy,
 7. b. Przebywania bez ważnego biletu w trakcie trwania Imprezy,
 8. c. Przebywania w miejscach o ograniczonym dostępie, tj. sceny, zaplecze i inne strefy wydzielone dla artystów i organizatorów bez ważnego identyfikatora,
 9. d. Niszczenia i dewastacji jakichkolwiek urządzeń, budynków i części infrastruktury,
 10. e. Wyrzucania śmieci w miejscach niedozwolonych,
 11. f. Załatwiania potrzeb fizjologicznych w miejscach do tego nieprzeznaczonych,
 12. g. Wprowadzania zwierząt,
 13. h. Wjazdu na teren wszelkich pojazdów, z wyjątkiem pojazdów uprzywilejowanych, pojazdów służb technicznych oraz pojazdów mających specjalne zezwolenie wydane przez Organizatora,
 14. i. Umieszczania reklam i rozkładania oraz dystrybucji materiałów reklamowych bez uzyskania wcześniejszej zgody Organizatora,
 15. j. Sprzedaży produktów i usług bez uzyskania wcześniejszej zgody Organizatora,
 16. k. Wnoszenia napojów alkoholowych, materiałów wybuchowych i środków pirotechnicznych, broni palnej, gazowej i innych środków obezwładniających, kijów baseballowych, innych niebezpiecznych przedmiotów i narzędzi,
 17. l. Spożywania alkoholu w miejscu Imprezy,
 18. m. Wnoszenia i spożywania narkotyków, substancji psychotropowych i innych środków odurzających,
 19. n. Nieobyczajnego zachowania.
 1. 4. Osoby naruszające określone zakazy umieszczone w punkcie 3 podlegają odpowiedzialności karnej, wykroczeniowej jak i odpowiedzialności odszkodowawczej w razie uszkodzenia albo zniszczenia elementów infrastruktury i terenem Imprezy.
 2.  
 3. 5. Uczestnicy imprezy masowej są obowiązani zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie.
 4.  
 5. 6. Uczestnicy imprezy masowej obowiązani są przestrzegać poleceń służb porządkowych.
 6.  
 7. 7. W przypadku ewakuacji, uczestnicy imprezy masowej obowiązani są bezwzględnie podporządkować się poleceniom wydanym przez służby przeprowadzające ewakuację.
 8.  
 9. 8. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia z terenu osób łamiących jakiekolwiek punkty niniejszego Regulaminu, lub w inny sposób zagrażające życiu lub zdrowiu swojemu i uczestników imprezy masowej.

ORGANIZATOR

Fundacja Akuratna została założona przez przyjaciół, którym bliski jest los potrzebujących osób i szeroko rozumiana kultura.

Fundacja Akuratna
ul. Saperska 38D/17
61-493 Poznań
tel. 602 447 217

fundacja@akuratna.pl

Numer konta ogólny:

mBank 70 1140 2004 0000 3202 7771 7959

NEWSLETTER:   Bądźmy w kontakcie

  Wysyłając powyższe dane zgadzam się na przetwarzanie ich przez Fundację Akuratna w celu określonym w §6. Pełna treść klauzuli znajduje się w regulaminie strony.

  Fundacja Akuratna © 2021