przez Fundację Akuratną

Regulamin SMYK FEST (2023) organizowanego przez Fundację Akuratną

I. Informacje ogólne.

1. Regulamin obowiązuje na terenie wyznaczonym przez Organizatora. „Teren Imprezy” oznacza wyznaczony fragment terenu lub obiekt, w którym
przeprowadzana jest Impreza lub inne miejsce, na które Impreza może zostać przeniesiona z ważnych powodów.

 

2. Wstęp Uczestnika Imprezy na teren Imprezy odbywa się wyłącznie za okazaniem ważnego biletu wstępu z widocznym kodem kreskowym. Organizator rości sobie prawo do skontrolowania biletu także w dowolnym momencie trwania Imprezy.

 

3. Każdy Uczestnik Imprezy zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz regulaminu obiektu, w którym odbywa się Impreza. Przy czym Regulamin Organizatora jest nadrzędnym w wypadku kwestii spornych.

 

4. Organizator zobowiązany jest do zabezpieczenia porządku i bezpieczeństwa na terenie Imprezy. Zabrania się wnoszenia na teren Imprezy i tereny przyległe: broni, alkoholu, niebezpiecznych przedmiotów i narzędzi, materiałów wybuchowych i pirotechnicznych, środków odurzających i substancji psychotropowych środków trujących i promieniotwórczych, płynów łatwopalnych, selfie sticków, statywów, parasoli z ostrym zakończeniem, innych przedmiotów, które w ocenie Organizatora mogą spowodować zagrożenie. Niedozwolone jest wnoszenie napojów i jedzenia, z wyłączeniem osób których stan zdrowia wymaga specjalistycznej diety potwierdzonej orzeczeniem lekarskim. Ponadto, zabrania się wnoszenia i używania na terenie Imprezy deskorolek, longboardów, pojazdów jednośladowych, rolek, wrotek i wszelkich innych sprzętów podobnego rodzaju.

 

5. Osoby posiadające wyżej wymienione artykuły mogą nie zostać wpuszczone na teren Imprezy lub wyproszone z terenu Imprezy, po stwierdzeniu, że ww. przedmioty wnieśli, a ich bilet zostanie unieważniony.

 

6. Osobom, którym w przypadkach przewidzianych Regulaminem oraz przepisami prawa odmówiono wstępu na Imprezę lub zostały zobowiązane do opuszczenia jej terenu, nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora, a w szczególności roszczenia o zwrot ceny biletu.

 

7. Obowiązuje zakaz wprowadzania na teren Imprezy zwierząt, z wyjątkiem psów asystujących. W takim przypadku należy przedłożyć Organizatorowi stosowne zaświadczenie.

 

8. Obowiązuje zakaz fotografowania oraz filmowania przebiegu koncertu profesjonalnym sprzętem audio-video, z wyjątkiem osób i mediów posiadających stosowną akredytację.

 

9. Korzystanie z profesjonalnego sprzętu dozwolone jest tylko przez osoby do tego akredytowane. Akredytacje można uzyskać, kontaktując się pod adresem mailowym: k.stopka@akuratna.pl.

 

10. Organizator rości sobie prawo do odmowy wniesienia na teren Imprezy aparatu fotograficznego, kamery lub innego sprzętu nagrywającego audio-wideo.

 

11. Organizator ma prawo do utrwalania przebiegu Imprezy wraz z wizerunkiem Uczestników Imprezy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz do eksploatowania tych materiałów bez dodatkowej zgody Uczestnika.

II. Uczestnictwo w Imprezie

1. Osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi oraz wzrokowymi, bądź innymi zaburzeniami stanowiącymi barierę w uczestnictwie w Imprezie, zobowiązane są do poinformowania Organizatora o uczestnictwie w Imprezie w celu zagwarantowania właściwej widoczności oraz bezpieczeństwa w trakcie Imprezy.

 

2. Zgłoszenie uczestnictwa osoby z niepełnosprawnościami powinno nastąpić nie później niż 7dni przed planowanym terminem Imprezy, drogą mailową na adres: fundacja@akuratna.pl.

 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niedogodności spowodowane niezgłoszeniem lub zbyt późnym zgłoszeniem uczestnictwa w Imprezie osoby z niepełnosprawnościami. Organizator zastrzega sobie prawo do uniemożliwienia uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w Imprezie na specjalnych zasadach, o których mowa w ust. 1, jeżeli nie zgłosiła ona takiej chęci z ujętym w Regulaminie wyprzedzeniem.


4. Samodzielnie uczestniczyć w Imprezie może osoba, która w dniu Imprezy ma ukończony 16. rok życia.

 

5. Przy uczestnictwie osób, które w dniu Imprezy mają ukończone 16 lat, jednak nie mają ukończonych lat 18, wymagana jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego. Organizator bądź najęty przez niego podwykonawca ma prawo do weryfikacji wieku Uczestnika na podstawie dokumentu tożsamości oraz do weryfikacji pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku osób pomiędzy 16 a 18 rokiem życia.

 

6. Osoby poniżej 16. roku życia mogą uczestniczyć w Imprezie jedynie w towarzystwie pełnoletniego opiekuna. Zarówno osoba poniżej 16. roku życia jak i opiekun muszą posiadać ważne bilety wstępu na Imprezę.

 

7. Każda osoba przebywająca w strefie imprezy musi posiadać ważny bilet, w tym dziecko, niezależnie od wieku.

 

8. Obowiązkiem rodzica lub opiekuna prawnego, który uczestniczy w Imprezie wraz z dzieckiem do lat 6., jest zadbanie o bezpieczeństwo dziecka, a w szczególności o zabezpieczenie słuchu tak, by nie doszło do uszkodzeń wskutek zbyt głośnej muzyki.

 

9. Rodzic lub opiekun prawny zobligowany jest do pilnowania należytego zachowania dzieci, dostosowanego do miejsca i sytuacji tak, żeby nie zakłócać odbioru koncertu innym uczestnikom wydarzenia.

 

10. Organizator ma prawo do wyproszenia z Imprezy osób przeszkadzających innym Uczestnikom w odbiorze koncertu, w szczególności osób pod wpływem alkoholu, głośnych lub agresywnych. Osoby te tracą prawo do reklamacji i roszczeń względem Organizatora.

11. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że przebywa na terenie Imprezy na własne ryzyko i odpowiedzialność.

III. Bilety

1. Poprzez zakup biletu – cegiełki Uczestnik akceptuje niniejszy Regulamin oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.

 

2. Bilet – cegiełka ważny jest jedynie z kuponem kontrolnym z widocznym kodem kresowym lub kodem QR. Bilet może być wydrukowany lub okazany na urządzeniu elektronicznym. Potwierdzenie zapłaty lub zamówienia nie jest równoznaczne z posiadaniem biletu i nie stanowi dokumentu potwierdzającego możliwość uczestnictwa w Imprezie.

 

3. Bilety podlegają wymianie na opaski w wyznaczonych przez Organizatora punktach. Każdy Uczestnik Imprezy dokonuje wymiany biletu na opaskę
osobiście. Zamianie na opaskę podlega wyłącznie oryginalny, niewykorzystany wcześniej bilet. Wstęp na teren Imprezy przysługuje wyłącznie osobom
posiadającym nieuszkodzoną opaskę umocowaną na ręce. Z jednej opaski podczas koncertu może korzystać tylko jedna osoba. W przypadku zerwania lub uszkodzenia opaski Uczestnik Imprezy zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia się do Organizatora lub kierownika ochrony przy bramie imprezy wraz z uszkodzoną opaską, gdzie zostanie ona wymieniona na nową i zapiętą na ręce. Wymianie podlegają wyłącznie opaski uszkodzone na terenie Imprezy. Samowolne opuszczenie terenu Imprezy z uszkodzoną lub zerwaną opaską bez wcześniejszego powiadomienia Organizatora lub kierownika ochrony jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w wydarzeniu.

 

4. Ewentualne niedogodności związane z ograniczoną widocznością, które wynikają z ustawienia elementów nagłośnienia, oświetlenia lub oznaczeń sektorów oraz niedogodności związane z nagłośnieniem Imprezy czy też zachowaniem innych uczestników nie podlegają reklamacji.

 

5. W przypadku zgubienia biletu – cegiełki, Uczestnik zobligowany jest niezwłocznie powiadomić bileterię, w której dokonywany był zakup, celem wystawienia duplikatu.

 

6. Zakupione bilety – cegiełki nie podlegają zwrotowi ani wymianie.

 

7. Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy z tytułu niewykorzystanego biletu – cegiełki.

 

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bilety – cegiełki zakupione w nieautoryzowanych punktach sprzedaży oraz za bilety z rynku wtórnego. Organizator przestrzega, że odsprzedaż biletów z zyskiem podlega karze grzywny, aresztu lub ograniczenia wolności (art.133 kw).

 

9. Organizator nie wyraża zgody na odsprzedaż biletów w miejscu koncertu, szczególnie w przypadku, w którym Organizator może prowadzić oficjalny punkt sprzedaży biletów – cegiełek.

IV. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ostateczne decyzje w sprawach organizacyjno-porządkowych należą do upoważnionych przedstawicieli Fundacji Akuratna.

Fundacja Akuratna została założona przez przyjaciół, którym bliski jest los potrzebujących osób i szeroko rozumiana kultura.

FUNDACJA AKURATNA
ul. Saperska 38D/17, 61-493 Poznań
+48  783 798 040 lub +48  602 447 217
fundacja@akuratna.pl

Numer konta ogólny:
70 1140 2004 0000 3202 7771 7959 (mBank) 

NEWSLETTER:   Bądźmy w kontakcie

    Wysyłając powyższe dane zgadzam się na przetwarzanie ich przez Fundację Akuratna w celu określonym w §6. Pełna treść klauzuli znajduje się w regulaminie strony.

    Fundacja Akuratna © 2023